Chyba
 

NavigacePDF Tisk Email
Napsal uživatel   
Pondělí, 13 Srpen 2012 17:13

P?e o bulteri?ho seniora

Stejn? jako vlidskm ivot? i vivot? psa dojde na dobu, kdy V mil spole?nk zestrne a bude vyadovat zvenou p?i a pozornost. U bulterira ktomuto stavu dochz p?iblin? kolem osmi let, zle vak na kadm jedinci, proces strnut je zna?n? individuln. Obte spojen se strnutm p?ichzej postupn? a je pot?eba snimi po?tat. Bulterir vtomto v?ku bude pot?ebovat i vce zdravotn p?e, kter mu stejn? jako ?lov?ku- m?e ivot prodlouit a zkvalitnit. Proces strnut je u kadho jedince odlin n?kte? sta? pejsci jsou jet? velmi ?il, ale v?tina starch bulterir? ji pohyb omezuje, vce sp a ztrc zjem o n?kter aktivity.

Se st?m p?ichzej i zdravotn obte

N?kter zdravotn obte mohou majitele starho psa dost obt?ovat. Zde je vdy pot?eba vzpomenout si na spole?n? strven chvle, kdy byl bulterir Vam v?rnm spole?nkem a kamardem a kdy vs dokzal svmi kousky zaujmout a pobavit. Nyn pot?ebuje V pejsek, abyste se o n?j postarali. Jist? bude pot?ebovat ?ast?ji ven?it, n?kdy i vnoci. Mohou se mu stt nehody, kdy si nestihne ?ci v?as. Star bulterir nerad z?stv osamocen, je vce zvisl na spole?nosti svho pna. Psi vpokro?ilm v?ku h??e snej tak hluk nepout?jte vjejich blzkosti hlu?n domc spot?ebi?e a nevo?te je na p?li hlu?n msta.

Bulterir senior pot?ebuje i pravu vivy

Star pes ji nem tolik pohybu, tomu by m?la odpovdat i potrava. Ni energetick vdej znamen i bytek svalov hmoty, ?emu by m?lo odpovdat sloen i mnostv stravy. Leh? potrava s v?tm mnostvm vlkniny, mn? blkovin a uhlovodan? a dodrovn krmnch dvek ochrn Vaeho bulterira p?ed nadvhou. Obezita starch ps? je velkm zdravotnm rizikem. Postihuje srdce a krevn ob?h, p?et?uje kosti a klouby. Krmivo by m?lo bt kvalitn a ur?en prv? pro ps seniory. Speciln granule a konzervy maj mn? tuk? a blkovin, ale obsahuj vce vlkniny, take pes nem pocit hladu. I minerly mohou zp?sobit starm ps?m pote, nap?klad sledvinami nebo mo?ovm strojm. Jejich podl vkrmivu je nutn sledovat. Kvalitn krmivo ze spolehlivho obchodu je p?i p?i o bulteri?ho zkladem. Pozor si dejte i na to, kde a jak je krmivo skladovno - zvadn krmivo by Vaemu seniorovi mohlo ublit.

Veterinrn p?e je nezbytn

Zpozorujete li u svho starho bulterira zm?nu vchovn, je lep navtvit veterin?e. Nemus o nic jt, ale zm?ny chovn mohou nazna?ovat i po?tek zdravotnho problmu. P?i v?asnm odhalen je vdy v?t nad?je na sp?nou l?bu. Sledujte, zda pes netrp vy znivost nebo zda p?li ?asto nemo?. Pokud by tak zvracel, hubnul a pop?pad? byl apatick, mohlo by se jednat o onemocn?n jater ?i ledvin. Veterin? vyet? krev a mo?, a p?i v?asnm zsahu m?e sta?it jen prava reimu stravy, kterou veterin? doporu?. Pe?ujte o klouby a kosti po porad? sveterin?em m?ete nasadit kloubn vivu. Star pes by m?l ve vlhkm a chladnm po?as tak nosit oble?ek, aby neprochladl.

 
PDF Tisk Email
Napsal uživatel   
Pondělí, 13 Srpen 2012 16:12

Bulterir se m?e nau?it mnoho v?c

Stejn? jako kad jin pes, zvlt? v?tho plemena, by m?l bulterir zvldnout minimln? zkladn vcvik. Znamen to, e bude spolehliv? ovladateln a bude plnit povely majitele alespo? ty nejd?leit?j. M?ete sbulterirem cvi?it sami, ale pokud byste vbudoucnu cht?li skldat zkouky poslunosti, je lpe navt?vovat cvi?it? poadovan povely je toti pot?eba provd?t zcela p?esn?, a pokud bulka nau?te n?kter povel jinak, velice t?ko se pak u? jinmu proveden. Co jsou zkladn povely? Ur?it? sem pat? sedni, lehni, z?sta?, vsta?, aport, ch?ze u nohy a odloen. Bulci se rdi u? i stopovn, pokud jim trasu vylepte pamlsky, budou stopu povaovat za velkou zbavu. Zajmav je pro bulterira i obrana, zde je pot?eba dt pozor na agresivitu. Pokud V bulk zvld bez problm? tyto cviky, m?ete uvaovat i o zkouce vy obtnosti, kter se skld celkem zdeseti cvik? a ?ty? obtnostnch t?d.

Agility je i mdn zleitost

Ncvik agility se stv vposledn dob? mdnm, ale ne kad pn?ek u tohoto vcviku vydr. Bulterir zde cvi? se svm pnem spole?n?, pod jeho vedenm b? p?es p?ekky, kter maj stanoven po?ad. Clem je doshnout co nejkratho ?asu sminimem chyb. Psi jsou zde rozd?leni podle velikosti a existuje i kategorie pro veterny. V?tina bulterir? je zde za?azena do kategorie spom?rn? vysokmi p?ekkami, co by mohl bt problm. Dal p?ekky tvo? nap?klad kladina, st?l nebo houpa?ka, kruh, tunel, ze? ?i oblben slalom. Bulterir nebv p?i agility p?li zbrkl, a proto se mu da? vyhbat se n?kterm trestnm bod?m. Ty se ud?luj nap?klad za p?ekro?en ?asu, chybu vproveden, odmtnut proveden nebo m?e bt pes diskvalifikovn. Pn?ek mus se psem spolupracovat a mus mt tak dobrou orientaci.

Bulterir jako zchran? nebo terapeut

Bulteri?i maj vynikajc ?ich a rdi hledaj lidi, proto jsou vhodn i pro zchran?sk vcvik. Vcvik je ur?en ps?m nad 12 m?sc?, pes i jeho pn mus sloit zkouku zchrann zp?sobilosti. Bulci bvaj vyuvni i vcanisterapii. Zde jsou poadavky na psa nro?n jde tak o to, ke kter form? canisterapie bude pejsek pouvn. Hlavn jsou povahov vlastnosti bulk mus mt radost zkontaktu s?lov?kem, nesm bt agresivn a mus bt pln? socializovan. Vhodou bulterira je zde to, e p?li net?k, m rd kontakt slidmi a je trp?liv. Vkadm p?pad? by m?l pes p?ed zahjenm terapie zskat pat?i?n osv?d?en.

Bulterir se uplatn i vmyslivosti

Bulci jsou psi mnohostrann? pouiteln. Jejich srst pot?ebuje minimum pravy a drba je snadn, co je tak velkou vhodou. I bulteri?i mohou skldat r?zn loveck zkouky. Bulci dob?e stopuj, jsou rychl a hod se ke sloen v?tiny loveckch zkouek- vestrann, lesn, podzimn zkouky, honi?sk, barv?sk nebo zkouky zvodn prce. Mnoz myslivci vyuvaj bulterira khonitb? divo?ka bulterir zran?n kus dostihne a sna se ho strhnout nebo udret na mst?.

 
Více článků...
« ZačátekPředchozí123456DalšíKonec »

Strana 1 z 6
Copyright © bulterierka.czsurf.cz - všechna práva vyhrazena. Anglický bulteriér. Joomla Templates by templatejoomla. Joomla Templates sponzoruje Best of Joomla!